Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenia

Doliečovacie oddelenie

Na doliečovacom oddelení je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť  pacientom starším ako 18 rokov s chronickými ochoreniami , ktorých stav nemožno zvládnuť ambulantnou cestou. Pacienti sú prijatí buď po preklade z akútnych lôžok( interného , chirurgického, neurologického, traumatologického, onkologického odd., OAIM) alebo prijímaní z ambulantnej sféry na plánovanú hospitalizáciu.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a gynekologickú operatívu /okrem onkologickej operatívy/. Niektoré výkony vykonáva v rámci Jednotky jednodňovej ambulantnej starostlivosti /JJAS/

V oblasti pôrodníctva zabezepčuje komplexnú predpôrodnú prípravu, samotný pôrod a popôrodnú starostlivosť.

Hematologicko-transfúziologické oddelenie

Hematologicko-transfúziologické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre hematologických  a onkohematologických pacientov. Zároveň zabezpečuje prípravu, uskladňovanie, výdaj a transport transfúznych liekov.

Neonatologické oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom do 28. dňa veku života, od jeho pôrodu až po prepustenie do domácej a ambulantnej starostlivosti. Starostlivosť poskytuje všetkým fyziologickým  novorodencom, novorodencom s ľahšími a prechodnými adaptačnými poruchami a novorodencom bez  závažných rizikových faktorov. Starostlivosť o novorodenca zodpovedá súčasným poznatkom o tehotnosti, prenatálnom vývoji plodu, o pôrode, fyziológii a patológii novorodenca s cieľom záchrany života a prevencie dlhodobého poškodenia dieťaťa

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku  a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Zabezpečuje neurologickú starostlivosť v celom rozsahu pre  spádovú oblasť cca 80 tisíc obyvateľov (okresu Vranov nad Topľou) , ale aj pre obyvateľov z iných regiónov Slovenska.

OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie multioborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). OMIS koncepčne vychádza zo zahraničných skúseností a jeho cieľom je zvyšovať bezpečnosť kriticky chorého pacienta.

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Oddelenie komplexne využíva prostriedky v oblasti diagnostiky, liečby s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania zdravia, zlepšenia telesných funkcií a pracovných schopností.

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie)

Interné oddelenie poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácie v oblasti vnútorných chorôb, predovšetkým včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Oddelenie všebecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie je štandardným pracoviskom všeobecnej a úrazovej chirurgie poskytujúcim plánovanú chirurgickú starostlivosť a urgentnú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Chirurgické zákroky sú vykonávané klasickými prístupmi, endoskopicky a laparoskopicky.

Pediatrické oddelenie

Je jedným zo základných oddelení Vranovskej nemocnice n.o. Poskytujeme špecializovanú starostlivosť o deti vo veku 0 -19 rokov (podľa koncepcie pediatrie).

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie sa zaoberá diagnostickým využitím najmodernejších medicínskych zobrazovacích metód takmer v celom spektre odboru rádiodiagnostika. Je vybavené modernou prístrojovou technikou a je plne digitalizované, čo umožňuje skvalitnenie spolupráce s oddeleniami nemocnice aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Oddelenie má erudovaný tím kvalifikovaných lekárov a rádiologických technikov.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené