Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

História

História Vranovskej nemocnice ako neziskovej organizácie sa začala písať 1.1.2006 transformáciou NsP na neziskovú organizáciu.

Historické korene NsP vo Vranove nad Topľou siahajú do roku 1952, kedy vo Vranove vznikol Okresný ústav národného zdravia, ktorý však nemal vlastné priestory a Riaditeľstvo, ambulancie boli nasťahované do bývalého Sociálneho domu do budovy dnešného chirurgického oddelenia. Boli to ambulancie obvodných lekárov, detská ambulancia, ambulancia okresného lekára a ambulancie dentistov. V okrese boli 3 sanitné vozidlá. Rok 1955 patrí k historicky najvýznamnejším rokom zdravotníctva vo Vranove nad Topľou. V budove bývalého Sociálneho domu rekonštrukcia umožnila obnoviť prvé lôžkové oddelenie v okrese, a to gynekologicko-pôrodnícke s 22 posteľami.
V roku 1956 bolo otvorené 40 - posteľové detské oddelenie. Po zrušení okresu v roku 1960 bolo zrušené i riaditeľstvo OÚNZ a vytvorená NsP spadala po OÚNZ v Michalovciach. Následne sa otvára interné oddelenie vo Vranove nad Topľou v budove bývalého ONV a laboratórny úsek.
V roku 1962 sa začína generálna oprava polikliniky, ktorá trvá 4 roky. V roku 1968 sa Vranov nad Topľou stal opäť okresným mestom. Od 1. 1. 1969 bola zriadená onkologická poradňa. V roku 1970 sa sformovalo OKB. 

V roku 1972 vzniklo samostatné rádiodiagnostické oddelenie a v roku 1974 bolo otvorené prvé chirurgické oddelenie so 64 posteľami. V roku 1979 po prvý krát v histórii Vranova nad Topľou začala sa plánovať výstavba nemocnice na Fučíkovej ulici - dnes Hlovíkova. V roku 1986 bolo otvorené ARO a v tom istom roku aj HTO. Následne potom v roku 1989 dochádza k otvoreniu neurologického oddelenia. 

NsP vo Vranove nad Topľou je nemocnicou II. typu a je jedinou nemocnicou na území okresu s rozlohou 769 km2 a 76 000 obyvateľmi. NsP bola zriadená MZ SR 1. 1. 1992 ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou na základe zákona SNR č. 592/1990 Zb. a č. 518/1990 Zb. po rozdelení Okresného ústavu národného zdravia vo Vranove nad Topľou na NsP a Ústav hygieny a epidemiológie vo Vranove nad Topľou. 


Dnes NsP vo Vranove nad Topľou poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť na lôžkových oddeleniach, oddeleniach SVaLZ, odborných ambulanciách, ambulanciách praktického lekára pre dospelých, pre deti a dorast. Organizuje 24 - hodinovú RLP a LSPP pre dospelých, deti a dorast a stomatologickú LSPP. 

NsP disponovala 315 posteľami. Postupnou transformáciou sa jej stav upravil z hľadiska potrieb spádového územia na 301 (v roku 1998) a tento stav je i v súčasnosti.
NsP od svojho vzniku prešla viacerými transformačnými etapami. Bezprostredne po jej vzniku boli zriadené v NsP viaceré poradne a ambulancie, napr. nefrologická, endokrinologická, imunologická.
V roku 1992 došlo k odčleneniu Oddelenia klinickej mikrobiológie.
V roku 1994 sa začala rekonštrukcia a výstavba LDCH na Rodinnej Oblasti - v budovách získaných darom od Bukózy. 

V roku 1994 začína pracovať oddelenie informatiky. V tomto období na Slovensku dochádza k odštátňovaniu lekární a ambulancií odborných a prvého kontaktu. Privatizácia pokračuje i v roku 1995 - 1996. 

V tomto období bolo dobudované personálne i prístrojovo HTO, OKB a OKM. V roku 1998 sa uskutočnilo otvorenie nového ARO a operačných sál chirurgického oddelenia v novostavbe, ktorá sa začala v roku 1990. V septembri roku 1998 sa začala aj stavebná rekonštrukcia „chirurgického pavilónu". 

V roku 2000 bola do prevádzky odovzdaná časť zrekonštruovanej LDCH, ktorá slúži t. č. doliečovaciemu oddeleniu NsP. V roku 2001 došlo k odčleneniu OUM od OAIM a činnosť NsP bola rozšírená o poskytovanie záchrannej zdravotnej služby. 

V roku 2002 bola do prevádzky s obmedzeniami zaradená časť zrekonštruovaného „chirurgického pavilónu", ktorá slúži lôžkovej časti chirurgického oddelenia a chirurgickej ambulancii. V tom istom roku začalo pracovať bioptické laboratórium patologického oddelenia. 

Reprofilizáciou lôžkového fondu v neobsadených priestoroch LDCH vzniklo lôžkové FBLRO s 12 lôžkami. NsP je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní a činnosť vedúcich pracovísk a vedenia nemocnice je zameraná na zabezpečovanie kvalitných zdravotníckych služieb kvalifikovaným personálom a dostatočným prístrojovým vybavením.