Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Ambulancia OAIM

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice. Vykonáva predanestetické vyšetrenia pred celkovou anestéziou /teda pred operáciou/ u detí aj dospelých.

Ambulancia urgentného príjmu

Ambulancia urgentného príjmu (AUP) je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice. Slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavená pre prevzatie akútneho pacienta od posádky záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Detská kardiologická ambulancia

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť deťom s ochorením srdca a ciev do veku 19 rokov zo spádového územia. Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne a neinvazívne kardiologické metódy (echokg, ekg,  tlakový Holter monitoring a EKG Holter).

Diabetologická ambulancia

Predmetom činnosti diabetologickej ambulancie je zdravotná starostlivosť o pacienta s diabetom  a poruchami metabolizmu, komplexné vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby v spádových pracoviskách.

Gastroenterologická ambulancia

V ambulancii sa vykonávajú u ambulantných a hospitalizovaných pacientov vyšetrenia tráviaceho traktu (gastroenterologické), prezretie pažeráka, žalúdka a dvanastorníka (ezofagogatroduodenos-kopia) a čreva (kolonoskopia) video-endoskopom, za účelom  diagnostickým a  liečebným. U hospitalizovaných imobilných pacientov alebo pacientov v závažnom klinickom stave sú realizované gastroenterologické vyšetrenia a endoskopické vyšetrenia prenosným fibroskopickým prístrojom pri lôžku pacienta.

Kardiologická ambulancia

Ambulancia vykonáva starostlivosť o pacientov s kardiologickými chorobami, komplexné ambulantné vyšetrenia, diagnostiku, liečbu týchto ochorení, dispenzárnu starostlivosť, konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby alebo na vyššie špecializované pracovisko.

Klinická imunologická a alergologická ambulancia

Detská imunologická a alergologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti s alergiami a inými imunopatologickými stavmi. V ambulancii sa vykonávajú odbery u dojčiat až po mladistvých do veku 19 rokov.

Kožná ambulancia

Dermatovenerologická ambulancia patrí do siete neštátnych zdravotníckych zariadení, ktorá poskytuje liečebno - preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenou koncepciou odboru dermatovenerológie.

Logopedická ambulancia

Poradňa klinického logopéda pre deti i dospelých je zameraná na logopedickú intervenciu, na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.

Nefrologická ambulancia

Predmetom činnosti nefrologickej ambulancie je starostlivosť, prevencia, dia­gnostika a liečba akútneho a chronického poškodenia obli­čiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú sekundárne poškode­né obličky. V indikovaných prípadoch odporúča ústavnú liečbu a konzultačné vyšetrenia na špecializovaných pracoviskách, vykonáva konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach.

Neonatologická ambulancia

Ambulancia pre rizikových novorodencov zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a sledovanie rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych príčin do ukončeného 1. roku života. Sledované sú deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu a rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.

Onkologická ambulancia

Ambulancie klinickej onkológie stanovuje  optimálne využitie všetkých diagnostických a liečebných metód efektívnych pri nádorových chorobách v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi, ktoré sa zaoberajú liečbou onkologických ochorení. Predmetom činnosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia je starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. 

TaPCH ambulancia

Pneumológia a ftizeológia je  samostatným špecializačným odborom. 
Zaoberá sa vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, vyšetrením pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich orgánov hrudníka. 

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené